Ambulance pro děti

Pro koho je naše ambulance určena?

Pro všechny dětské pacienty.

Kdy navštívit naši ambulanci?

Vždy, když si nejste jisti, zda vývoj řeči Vašeho dítěte probíhá správně – bez ohledu na jeho věk. Včasné zahájení péče je klíčové.

Jakmile si na některou z otázek odpovíte „ano“ – kontaktujte naši ambulanci.

 • Mluví vaše dítě málo, netvoří věty a má už tři roky?
 • Mluví později než jeho vrstevníci?
 • Není mu rozumět?
 • Dítě nerozumí vám?
 • Špatně vyslovuje některé hlásky?
 • Zadrhává se?

Právě klinický logoped je odborník, který Vám dokáže poradit a umí správně zhodnotit řečovou úroveň Vašeho dítěte. Zahájení pravidelné logopedické péče je záležitostí vždy individuální – a přesně tak i přistupujeme ke každému našemu dětskému pacientovi.

Mezi nejčastější logopedické diagnózy patří:

 • opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie
 • dyslalie – nesprávná výslovnost hlásek
 • narušená fluence mluveného projevu – koktavost, breptavost
 • narušení zvuku řeči u dětí s rozštěpovou vadou
 • narušení vývoje řeči na základě jiného dominujícího postižení – sluchová vada, mentální retardace, porucha autistického spektra a další
 • získaná psychogenní nemluvnost - mutismus

Jak to u nás potom probíhá?

Po provedení kompletní diagnostiky využíváme individuálně sestavené terapeutické aktivity:

 • rozvíjíme slovní zásobu a tvoření vět,
 • podporujeme zrakovou a sluchovou percepci,
 • zařazujeme cviky oromotoriky,
 • nacvičujeme správnou výslovnost,
 • věnujeme se také rozvoji předškolních dovedností (trénink pravolevé orientace, grafomotoriky atd.).

Logopedická péče je bezplatnou zdravotní péčí a ordinace klinického logopeda je zdravotnickým zařízením – můžeme Vám tedy potvrdit propustku pro Vašeho zaměstnavatele.